Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Vinco Vastgoed B.V.– Januari 2018
1.Vinco Vastgoed B.V. (hierna: Vinco) stelt zich ten doel om de praktijk van vastgoedbemiddelaar en -adviseur uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin.
2.Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins zich een gebeurtenis voordoet, die vanwege cliënt tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen die ingevolge de door Vinco afgesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar wordt (worden) uitgekeerd, met een maximum van totaal € 250.000,-, inclusief het eigen risico dat Vinco in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.
3.In het geval dat de aansprakelijkheid niet valt onder de dekking van de genoemde verzekering, dan is Vinco aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Vinco in het kader van de reeds uitgevoerde werkzaamheden heeft ontvangen. Bij werkzaamheden met een langere doorlooptijd dan een half jaar geldt een beperking van de hier bedoelde bedragen tot maximaal het honorarium dat Vinco in het kader van de werkzaamheden over de laatste 6 maanden heeft ontvangen.
4.Vinco zal bij het inschakelen van derden ten behoeve van de uitvoering van een opdracht zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt en in ieder geval bij de selectie van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Vinco is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden. Vinco is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.
5.Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren (resp. dagdelen of dagen) vermenigvuldigd met jaarlijks door Vinco vast te stellen uurtarieven (resp. dagdeel-of dagtarieven). Door Vinco ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) kan een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
6.De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht, waarbij de betalingstermijn van declaraties 14 dagen bedraagt na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur vermeld. Bij gebreke van betaling binnen 30 dagen is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever per kalendermaand, vanaf vervaldag een direct opeisbare boete van 2% verschuldigd. Kosten van invorderingsmaatregelen komen ten laste van de opdrachtgever. Vinco is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van tijdige betaling is Vinco na voorafgaande aankondiging bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.
7.Op de rechtsverhouding tussen Vinco en haar cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen Vinco en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.
8.Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en zullen worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Noord-Nederland. De voorwaarden liggen voorts ter inzage ten kantore van Vinco te Leeuwarden en worden op verzoek toegezonden. Voorts kunnen de algemene voorwaarden worden geraadpleegd op deze website van Vinco: www.vincovastgoed.nl.

Aanbod kantoor-, winkel- en bedrijfsruimtes